Privacy- en cookieverklaring Stichting Leviaan

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle medewerkers, cliënten, leveranciers en vrijwilligers van Stichting Leviaan en alle bezoekers van de websites van Leviaan. Stichting Leviaan is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDE PARTIJEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

 

VERWIJZINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN (VIA HYPERLINKS)

Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om uw gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage, rectificatie en kunt u een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. Bovendien kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacyloket@leviaan.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – en in ieder geval niet later dan vier weken – op uw verzoek te reageren.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

COOKIES

Op de website van Leviaan worden functionele en analytische cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de website van Leviaan. De opgeslagen informatie in de cookies wordt naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen gestuurd. Met analytische cookies wordt het gebruik van de website geanalyseerd door middel van anonieme data, zoals het aantal bezoekers en de metingen van de bezochte pagina’s. De analytische cookies zijn nodig om het gebruiksgemak van de website te vergroten en de website te verbeteren.

De analytische cookie die wij gebruiken is:

 

CONTACT

Mocht u, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen op de volgende twee manieren:

  1. Door een mail te sturen naar privacyloket@leviaan.nl
  2. Door een brief te sturen naar ons Privacyloket:
    Adres hoofdkantoor: Stichting Leviaan
    t.a.v. Privacyloket
    Slenkstraat 201-4
    1441 MN Purmerend

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12 november 2018.

Sitemap Disclaimer Colofon Privacy- en cookieverklaring